Polish Railways, 16th-18th November 2012 - Padders